پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
اطلاعيه مهم و فوري

اداره كل آموزش و پرورش استان

آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي روزانه مصوب نهصدو سي و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 17/03/95 جهت اجرا از سال تحصيلي 1396-1395 به پيوست قابل ملاحظه و بهره برداري مي باشد.

شايسته است دستور فرماييد آيين نامه مذكور به مناطق و نواحي تابعه و تمامي واحدهاي آموزشي دوره دوم متوسطه جهت اجرا ابلاغ گردد.

خاطر نشان مي گردد از تاريخ اجراي اين آيين نامه، كليه بخشنامه ها و آيين نامه هاي قبل ، غير قابل اجرا مي باشند.

متن نامه

پيوست 1

پيوست 2

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه