پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
ادامه تحصيل پايه دوم ساختار (1+3) در پايه دهم شاخه كاردانش

معاونين محترم آموزش متوسطه/ كارشناسان محترم فناوري اطلاعات/ رؤساي محترم ادارات فني و حرفه اي و كاردانش/ كارشناسان مسؤول محترم كاردانش

باسلام و احترام

با توجه به سوالات مكرر از سوي استان ها ي مختلف در ارتباط با چگونگي ادامه تحصيل دانش آموزاني كه در سال تحصيلي (95-94)در پايه دوم ساير شاخه ها به تحصيل اشتغال داشته وخواهان ادامه تحصيل در دوره دوم متوسطه ساختار (3-3-6)در رشته هاي شاخه كاردانش در پايه دهم مي باشند ،بدين وسيله نظر آن استان را به مفاد نامه شماره 74021/120 مورخ 28/7/95 دبيرخانه محترم شوراي عالي آموزش وپرورش كه پيوست مي باشد جلب مي نماييم

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش

پيوست

متن نامه

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه