پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
ارسال جداول سه گانه برون سپاري
قابل توجه معاونين آموزش متوسطه و روئساي ادرات آموزش فني حرفه اي و كاردانش
ارسال جداول سه گانه برون سپاري
با توجه به اتمام مهلت ارسال جداول سه گانه مندرج در بخشنامه (فرمهاي اصلاح شده پيوست همين اطلاعيه) برون سپاري استانهايي كه تاكنون نسبت به ارسال اين جداول اقدام نكرده اند حداكثر تا مورخ 18/9/95 ارسال نمايند

با توجه به اتمام مهلت ارسال جداول سه گانه مندرج در بخشنامه برون سپاري استانهايي كه تاكنون نسبت به ارسال اين جداول اقدام نكرده اند حداكثر تا مورخ 18/9/95 ارسال نمايند.

ضمنا دقت در تكميل فرم ها مورد انتظار است . درجدول شماره سه منظور از نفر هنرجو رشته تعداد هنرجوياني است كه در آن رشته مهارتي به روش برون سپاري قرارداد بسته شده اند. نفر استاندارد رشته مد نظر نيست بنابراين اعداد و ارقامي كه در جدول شماره 3 درج مي گردد نفر هنرجو رشته باشد.

نمون برگ هاي وضعيت عملكرد

نمون برگ وضعيت عملكرد برون سپاري 96-95

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه