پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش

تربيت نيروي انساني ماهر در جوامع در حال توسعه براي نيل به توسعه پايدار و ايجاد اشتغال مولد و كارآفريني يكي از مهم ترين سياستهاي آموزشي نظام هاي تعليم و تربيت اين جوامع مي باشد. آموزش و پرورش نيز به عنوان تنها نهاد مجري آموزش هاي رسمي مهارتي و فني كشور، به دنبال تربيت نيروهاي مورد نياز بازاركار توسط دو شاخه تحصيلي فني و حرفه اي و كاردانش مي باشد. در اين راستا شاخه كاردانش وزارت آموزش و پرورش با توجه به مصوبه 926 شوراي عالي آموزش و پرورش با آموزش 150رشته مهارتي در زمينه صنعت (67رشته)، خدمات (57رشته)و كشاورزي (30رشته) بيش از 380 هزار هنرجو را در سطح كشور به مهارت آموزي مشغول نموده است.

آخرین اخبار